Меню
про нас
Наші філії
Вартість навчання
графік занять
подарунковий Сертифікат
Контакти
онлайн оплата

Публічний договір

п

ро надання послуг з навчання водіїв транспортних засобів
Цей публічний договір (оферта) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів (далі – «Договір») є пропозицією Автошколи «Онєга» (далі – «Виконавець»), та фізичною особою, що згодна з умовами цього Договору (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів. Цей Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: https://onega.com.ua/.

Цей договір укладається шляхом надання повної та безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Публікація цього Договору розглядається, як направлення Виконавцем публічної оферти будь-якій фізичній особі (громадян України, громадянин іншої держави, особа без громадянства), що відповідає нижченаведеним умовам:
• Досягла 18-річного віку (на момент закінчення теоретичної підготовки);
• не має медичних протипоказань, щодо придатності до керування транспортним засобом;
• має документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;
• звичайне місце проживання знаходиться на території України;
• виявила бажання отримати право на керування транспортним засобом, шляхом проходження повного курсу навчання водіїв транспортних засобів.
Публікуючи цей Договір, Виконавець пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладені нижче.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. ПРАВИЛА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ
1.1. У цьому Договорі наведені нижче терміни, якщо інше не визначено прямо, мають таке значення:
1.1.1.«Акцепт» – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником Публічної оферти укласти Публічний договір на запропонованих умовах, шляхом підписання відповідної заяви-приєднання до Договору.
1.1.2.«Договір» — означає цей Публічний договір (оферта)про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів , з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього.
1.1.3. «Додаток» — будь-який додаток до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.
1.1.4. «Автомобіль» – транспортний засіб, що належить Виконавцю на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі відповідного договору (оренди, фінансового/оперативного лізингу, тощо).
1.1.5. «Веб-сайт» – інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою: https://onega.com.ua/ .
1.1.6.«Пакет послуг» – комплекс Послуг, що надає Виконавець Замовнику зазначених в Додатку №1 до Договору, що мають певний строк надання, перелік, обсяг та загальну вартість.
1.1.7. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
1.1.8. «Законодавство» — Конституція України, міжнародні договори України ратифіковані Верховною Радою України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти.
1.1.9. «Заява-приєднання до публічного договору (оферти) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів» -Додаток № 2до цього Договору, в якому Замовник акцептує пропозицію Виконавця укласти Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів на запропонованих Виконавцем умовах.
1.1.10. «Плата за Послуги» — грошова винагорода, що оплачується Замовником на користь Виконавця за Послуги, що надаються за цим Договором, розмір та порядок сплати якої визначений у цьому Договорі та/або додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.1.11. «Послуги» -здійснення навчання з підготовки водіїв відповідної категорії, що надається Виконавцем Замовнику відповідно до умов і в порядку, передбаченому Договором.
1.2. Посилання в Договорі на пункти, якщо інше не зазначено прямо, є посиланнями на пункти Договору.
1.3. Назви розділів Договору мають технічне значення, введені для зручності, і не використовуються для тлумачення умов Договору.
1.4. Будь-які граматичні, синтаксичні та інші помилки, описки і т.п. не повинні використовуватися і тлумачитися Сторонами всупереч цілям Договору.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. В порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатках до нього Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з навчання та підготовки водіїв транспортних засобів (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується оплачувати їх.
2.2. Виконавець приступає до надання Послуг після підписання Заяви-приєднання до публічного договору (оферти) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів (далі – Заява-приєднання) та після проведення оплати Замовником на умовах визначених Договором.
2.3. Процес надання послуг включає теоретичну підготовку, що здійснюються в групах та/або в індивідуальному порядку та практичну підготовку, що здійснюється на автомобілях з механічною коробкою перемикання передач (МКПП) та/або з автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП) згідно обраного пакету послуг.
2.4. Процес надання послуг завершується видачою Виконавцем Замовнику свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі — свідоцтво). Свідоцтво вноситься Виконавцем в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.
2.5. Для отримання свідоцтва Замовник складає підсумковий внутрішній іспит з практичного водіння. Кількість перездач практичного іспиту обмежена 3-ма спробами.
2.6. Організація практичного іспиту в Сервісному центрі сплачується окремо. Вартість складає 1000 гривень для категорії А1,А,В та 1500 гривень для інших категорій.

3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Отримувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг за цим Договором.
3.1.2. Отримувати оплату за надані послуги в розмірах і строки передбачені Договором та/або Додатками.
3.1.3. Надавати інформацію щодо факту отримання послуг Замовником третім особам, в тому числі для використання цієї інформації у рекламних цілях.
3.1.4. Вимагати від Замовника виконання освітньої програми.
3.1.5. Передавати права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди Замовника.
3.1.6. Переносити дату і час проведення занять, попередньо повідомивши про це Замовника.
3.1.7. Розірвати цей Договір, якщо Замовник пропустив 21% занять з неповажної причини або не приступив до навчання протягом 2 (двох) днів з моменту початку занять.
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1. Надати послуги на рівні державних стандартів у відповідності до кваліфікаційних вимог щодо підготовки даних фахівців.
3.2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
3.2.3 Зареєструвати Замовника в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.
3.2.4. За умови отримання Замовником позитивних підсумків і екзаменаційних оцінок — видати Замовнику відповідне свідоцтво з внесенням в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.
3.2.5. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання послуг.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
4.1. Замовник має право:
4.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань, що стосуються забезпечення виконання умов Договору.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Своєчасно вносити плату за надання послуг в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.
4.2.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання послуг, в тому числі: сумлінно навчатися за програмою, виконувати встановлені Виконавцем умови навчання, скласти два підсумкових внутрішніх іспиту — з теорії та практичного водіння та після закінчення навчання, іспити у відповідному підрозділі територіального органу з надання сервісних послуг МВС України.
4.2.3. Забезпечити дотримання правил дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання умов Договору.
4.2.4. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.
4.2.5. Дбайливо ставитися до приміщень та майна Виконавця.
4.2.6. При зміні персональних даних, в тому числі контактних, негайно інформувати про це Виконавця.
4.2.7. Інформувати Виконавця про будь-які зміни, що можуть вплинути на характер та строки надання Послуг за Договором не пізніше ніж за 24 год.
4.2.8. Повторно пройти навчання у випадку не складення внутрішніх іспитів, відповідно до умов Договору.

5. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
5.1. Загальна вартість надання послуг та порядок оплати узгоджуються Сторонами в Додатках.
5.2. Вартість послуг, визначається урахуванням ціни пакету послуг, вибраного Замовником на веб-сайті Виконавця.
5.3. Оплата за Послуги проводиться в безготівковій формі (шляхом перерахування коштів в національній валюті на банківський рахунок Виконавця в повному обсязі або частинами) та/або готівкою.
5.4. Днем оплати послуг вважається день зарахування коштів на рахунок Виконавця, обумовлених цим Договором або отриманням відповідних сум готівкою.
5.5. У разі відмови Замовника від курсу навчання після другого заняття, кошти, сплачені ним Автошколі, не повертаються.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. У випадку порушенням Замовником п. 4.2.7 Договору та не повідомлення Виконавця за 24 год. про зміни зі сторони Замовника, що можуть вплинути або впливають на графік проведення практичного заняття — зобов’язання Виконавця з проведення заняття з практичного водіння у відповідний день вважаються виконаними.
6.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
6.4. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він розглядається в судових органах.
6.5. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після підписання Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, які виникли та діють поза контролем Виконавця.
6.6. Виконавець, для якого внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по цьому Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це Замовника.
6.7. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
6.8. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме — коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.
6.9. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
7.1.Договір вважається укладеним з моменту акцепту публічної пропозиції (оферти), шляхом підписання заяви-приєднання та діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.
7.2. Дія Договору припиняється:
— за згодою Сторін;
— якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;
— у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця;
— у разі відрахування Замовника з закладу Виконавця згідно з законодавством;
— у разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.
7.3. У разі не виконання Замовником Розділу 5 Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
8.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. Сторони зобов’язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, що впливає на підписання та виконання цього Договору, усно або письмово повідомляти іншу Сторону.
8.3. Сторони дають одна одній згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених в цьому Договорі або наданих в процесі укладання та дії цього Договору, та включення цих персональних даних до бази персональних даних Сторони (якщо така ведеться відповідною Стороною) з метою ведення господарської діяльності Стороною відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Сторони підтверджують, що ознайомлені з правами суб’єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.4. Всі повідомлення, сповіщення і будь-яке листування, що стосується цього Договору будуть вважатися такими, що були направлені належним чином, якщо вони зроблені в письмовій формі і направлені Стороною на адресу електронної пошти іншої Сторони та/або на поштову адресу та/або за адресою місцезнаходження вказану в Договорі.
8.5. Сторони погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових органів в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
8.6. Допускається також використання інших доступних Сторонам засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від уповноваженої особи Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата. Допускається використання факсимільних копій та роздруківок скан-копій документів за умови наступного обміну їх оригіналами. Датою одержання повідомлення буде вважатися дата одержання звіту про прочитання електронного листа адресатом. Повідомлення, спрямоване на поштову адресу або за місцезнаходженням, зазначених у Договорі, вважається направленим по належній адресі. Якщо повідомлення, направлене по належній адресі, не було отримано у зв’язку з відмовою від його прийняття або у зв’язку з неявкою в поштове відділення зв’язку за одержанням листа, моментом отримання повідомлення вважається дата надходження кореспонденції в поштове відділення сторони-одержувача.
8.7. Усі майнові права інтелектуальної власності на об’єкт (продукт) створений в процесі виконання Договору належать Виконавцю.
8.8. Замовник надає Виконавцю безвідкличну згоду на фіксацію процесу надання послуг на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку/носії, а також на безоплатний публічний показ, відтворення, розповсюдження, інше використання та розміщення фото-, кіно-, теле-, відео зображень, здійснених під час надання Послуг.
8.9. Недійсність будь-якого положення Договору з підстав, передбачених законодавством України, не призводить до недійсності всього Договору.
8.10. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові.
Прочитайте уважно текст даної оферти і, якщо Ви не згодні з яким-небудь положенням даної оферти, чи не зрозуміли будь-яке її положення, пропонуємо Вам відмовитися від послуг Виконавця, або уточнити інформацію, що Вас цікавить за телефоном +380501006047. У випадку прийняття умов даної публічної оферти, Ви погоджуєтеся з усіма умовами оферти і підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі її положення.

Цей публічний договір (оферта) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів (далі – «Договір») є пропозицією Автошколи “ОНЄГА” (далі – «Виконавець»), та фізичною особою, що згодна з умовами цього Договору (далі – «Замовник»), укласти Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів.

Цей  Договір є публічним і публікується в мережі Інтернет за адресою: http://old.onega.com.ua/.

Цей договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладання Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

Договір має юридичну силу відповідно до ст. ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України.

Публікація цього Договору розглядається, як направлення Виконавцем публічної оферти будь-якій фізичній особі (громадян України, громадянин іншої держави, особа без громадянства), що відповідає нижченаведеним умовам:Досягла 18-річного віку (на момент закінчення теоретичної підготовки);не має медичних протипоказань, щодо придатності до керування транспортним засобом;має документ, що посвідчує особу та підтверджує її громадянство чи спеціальний статус;звичайне місце проживання знаходиться на території України;виявила бажання отримати право на керування транспортним засобом, шляхом проходження повного курсу навчання водіїв транспортних засобів.Публікуючи цей Договір, Виконавець пропонує вказаним особам укласти з ним Договір на умовах, що викладе нижче.

РОЗДІЛ 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ. ПРАВИЛА ЇХ ТЛУМАЧЕННЯ

1.1.      У цьому Договорі наведені нижче терміни, якщо інше не визначено прямо, мають таке значення:
1.1.1.«Акцепт» – повне та безумовне, беззастережне прийняття Замовником Публічної оферти укласти Публічний договір на запропонованих умовах, шляхом підписання відповідної заяви-приєднання до Договору.
1.1.2.«Договір» — означає цей Публічний договір (оферта)про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів , з усіма додатками, змінами та доповненнями до нього.
1.1.3. «Додаток» — будь-який додаток до цього Договору, який є його невід’ємною частиною.
1.1.4. «Автомобіль» – транспортний засіб, що належить Виконавцю на праві власності або знаходиться в його тимчасовому користуванні на підставі відповідного договору (оренди, фінансового/оперативного лізингу, тощо).
1.1.5. «Веб-сайт» – інтернет-сайт / інтернет-ресурс з доменною адресою:   http://old.onega.com.ua/ .
1.1.6.«Пакет послуг» – комплекс Послуг, що надає Виконавець Замовнику зазначених в Додатку №1 до Договору, що мають певний строк надання, перелік, обсяг та загальну вартість.
1.1.7. «Персональні дані» – відомості чи сукупність відомостей про Замовника, до яких відноситься прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номери засобів зв’язку, а також інша інформація, яка стосується Замовника та може бути використана Виконавцем з метою їх ідентифікації.
1.1.8. «Законодавство» — Конституція України, міжнародні договори України ратифіковані Верховною Радою України, закони України, підзаконні нормативно-правові акти.
1.1.9. «Заява-приєднання до публічного договору (оферти) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів» -Додаток № 2до цього Договору, в якому Замовник акцептує пропозицію Виконавця укласти Договір про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів на запропонованих Виконавцем умовах.
1.1.10. «Плата за Послуги» — грошова винагорода, що оплачується Замовником на користь Виконавця за Послуги, що надаються за цим Договором, розмір та порядок сплати якої визначений у цьому Договорі та/або додатках, які є невід’ємною частиною цього Договору.
1.1.11. «Послуги» -здійснення навчання з підготовки водіїв  відповідної категорії, що надається Виконавцем Замовнику відповідно до умов і в порядку, передбаченому Договором.
1.2.   Посилання в Договорі на пункти, якщо інше не зазначено прямо, є посиланнями на пункти Договору.
1.3.  Назви розділів Договору мають технічне значення, введені для зручності, і не використовуються для тлумачення умов Договору.
1.4. Будь-які граматичні, синтаксичні та інші помилки, описки і т.п. не повинні використовуватися і тлумачитися Сторонами всупереч цілям Договору.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

В порядку та на умовах передбачених цим Договором та додатках до нього Виконавець бере на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з навчання та підготовки водіїв транспортних засобів (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується оплачувати їх. Виконавець приступає до надання Послуг після підписання Заяви-приєднання до публічного договору (оферти) про надання послуг з підготовки водіїв транспортних засобів (далі – Заява-приєднання) та після проведення оплати Замовником на умовах визначених Договором Процес надання послуг включає теоретичну підготовку, що здійснюються в групах та/або в індивідуальному порядку та практичну підготовку, що здійснюється на автомобілях з механічною коробкою перемикання передач (МКПП) та/або з автоматичною коробкою перемикання передач (АКПП) згідно обраного пакету послуг. Процес надання послуг завершується видачою Виконавцем Замовнику свідоцтва про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв (далі — свідоцтво). Свідоцтво вноситься Виконавцем в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС. Для отримання свідоцтва Замовник складає  підсумковий внутрішній іспит з практичного водіння. Організація практичного іспиту в Сервісному центрі сплачується окремо. Вартість складає 1700 гривень для категорії А1,А,В та 2200 гривень для інших категорій.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконавець має право:
3.1.1. Отримувати від Замовника інформацію та документи, необхідні для надання послуг за цим Договором.
3.1.2. Отримувати оплату за надані послуги в розмірах і строки передбачені Договором та/або Додатками.
3.1.3. Надавати інформацію щодо факту отримання послуг Замовником третім особам, в тому числі для використання цієї інформації у рекламних цілях.
3.1.4. Вимагати від Замовника виконання освітньої програми.
3.1.5. Передавати права та обов’язки по цьому Договору третім особам без письмової згоди Замовника.
3.1.6. Переносити дату і час проведення занять, попередньо повідомивши про це Замовника.
3.1.7. Розірвати цей Договір, якщо Замовник пропустив 21% занять з неповажної причини або не приступив до навчання протягом 2 (двох) днів з моменту початку занять.
3.2. Виконавець зобов’язаний:
3.2.1. Надати послуги на рівні державних стандартів у відповідності до кваліфікаційних вимог щодо підготовки даних фахівців.
3.2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
3.2.3 Зареєструвати Замовника в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.
3.2.4. За умови отримання Замовником позитивних підсумків і екзаменаційних оцінок — видати Замовнику відповідне свідоцтво з внесенням в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС.
3.2.5.  Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання послуг.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

4.1. Замовник  має право:
4.1.1. Отримувати від Виконавця інформацію з питань, що стосуються забезпечення виконання умов Договору.
4.2. Замовник зобов’язаний:
4.2.1. Своєчасно вносити плату за надання послуг в розмірах та у строки, що встановлені цим Договором.
4.2.2. Виконувати вимоги законодавства та Статуту Виконавця з організації надання послуг, в тому числі: сумлінно навчатися за програмою, виконувати встановлені Виконавцем умови навчання, скласти два підсумкових внутрішніх іспиту — з теорії та практичного водіння та після закінчення навчання, іспити у відповідному підрозділі територіального органу з надання сервісних послуг МВС України.
4.2.3. Забезпечити дотримання правил дисципліни, правил внутрішнього розпорядку та виконання умов Договору.
4.2.4. Виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями.
4.2.5. Дбайливо ставитися до приміщень та майна Виконавця.
4.2.6. При зміні персональних даних, в тому числі контактних, негайно інформувати про це Виконавця.
4.2.7. Інформувати Виконавця про будь-які зміни, що можуть вплинути на характер та строки надання Послуг за Договором не пізніше ніж за 24 год.4.2.8. Повторно пройти навчання у випадку  не складення внутрішніх іспитів, відповідно до умов Договору.

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ Ї ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Загальна вартість надання  послуг та порядок оплати узгоджуються Сторонами в Додатках.5.2. Вартість послуг, визначається урахуванням ціни пакету послуг, вибраного Замовником на веб-сайті Виконавця.
5.3. Оплата за Послуги проводиться в безготівковій формі (шляхом перерахування коштів в національній валюті на банківський рахунок Виконавця в повному обсязі або частинами) та/або готівкою.
5.4. Днем оплати послуг вважається день зарахування коштів на рахунок Виконавця, обумовлених цим Договором або отриманням відповідних сум готівкою.
5.5. У разі відмови Замовника від курсу навчання після другого заняття, кошти, сплачені ним Автошколі, не повертаються.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно цього Договору та чинного законодавства України.
6.2. У випадку порушенням Замовником  п. 4.2.7 Договору та не повідомлення  Виконавця за 24 год. про зміни зі сторони Замовника, що можуть вплинути або впливають на графік проведення практичного заняття — зобов’язання Виконавця з проведення заняття з практичного водіння у відповідний день вважаються виконаними.
6.3. Всі спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів.
6.4. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів, він розглядається в судових органах.
6.5. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що виникли після підписання Договору, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, які виникли та діють поза контролем Виконавця.
6.6. Виконавець, для якого внаслідок виникнення та дії форс-мажорних обставин виконання обов’язків по цьому Договору стає неможливим, зобов’язана протягом 3 (трьох) діб повідомити про це Замовника.
6.7. У випадку дії форс-мажорних обставин штрафні санкції не застосовуються, а Сторони можуть домовитись про зміну умов цього Договору, або перенос строків.
6.8. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором у випадку виникнення та дії обставин, що виникли по вині третіх осіб, а саме — коли ці треті особи без попереднього повідомлення відмовились від виконання своїх зобов’язань. Виконавець зобов’язаний терміново, в термін до 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту отримання інформації про ці обставини, повідомити Замовника про це і прийняти усі необхідні заходи по усуненню цих обставин.
6.9. В усіх інших випадках Сторони переглядають умови цього Договору за взаємною домовленістю.

7.ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

7.1.Договір вважається укладеним з моменту акцепту публічної пропозиції (оферти), шляхом підписання заяви-приєднання та діє протягом усього періоду навчання або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором.
7.2. Дія Договору припиняється:— за згодою Сторін;— якщо виконання Стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про внесення змін до Договору;— у разі ліквідації юридичної особи — Виконавця;— у разі відрахування Замовника з закладу Виконавця згідно з законодавством;—  у разі систематичного порушення або невиконання умов Договору.
7.3. У разі не виконання Замовником Розділу 5 Договору, Виконавець має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. У випадках, не передбачених цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.
8.2. Сторони зобов’язуються у разі змін юридичної (фактичної, поштової) адреси, банківських реквізитів, що впливає на підписання та виконання цього Договору, усно або письмово повідомляти іншу Сторону.
8.3. Сторони дають одна одній згоду на обробку своїх персональних даних, зазначених в цьому Договорі або наданих в процесі укладання та дії цього Договору, та включення цих персональних даних до бази персональних даних Сторони (якщо така ведеться відповідною Стороною) з метою ведення господарської діяльності Стороною відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Сторони підтверджують, що ознайомлені з правами суб’єкта персональних даних, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
8.4. Всі повідомлення, сповіщення і будь-яке листування, що стосується цього Договору будуть вважатися такими, що були направлені належним чином, якщо вони зроблені в письмовій формі і направлені Стороною на адресу електронної пошти іншої Сторони та/або на поштову адресу та/або за адресою місцезнаходження вказану в Договорі.
8.5. Сторони погодили, що документи, відправлені електронною поштою, мають повну юридичну силу до моменту обміну оригіналами, породжують права та обов’язки для Сторін, можуть бути подані до судових органів в якості належних доказів і не можуть спростовуватися Стороною, від імені якої вони були відправлені.
8.6. Допускається також використання інших доступних Сторонам засобів зв’язку, що дозволяють достовірно визначити, що інформація виходить від уповноваженої особи Сторони Договору та підтвердити, що вона дійшла до адресата. Допускається використання факсимільних копій та роздруківок скан-копій документів за умови наступного обміну їх оригіналами. Датою одержання повідомлення буде вважатися дата одержання звіту про прочитання електронного листа адресатом. Повідомлення, спрямоване на поштову адресу або за місцезнаходженням, зазначених у Договорі, вважається направленим по належній адресі. Якщо повідомлення, направлене по належній адресі, не було отримано у зв’язку з відмовою від його прийняття або у зв’язку з неявкою в поштове відділення зв’язку за одержанням листа, моментом отримання повідомлення вважається дата надходження кореспонденції в поштове відділення сторони-одержувача.
8.7. Усі майнові права інтелектуальної власності  на об’єкт (продукт) створений в процесі виконання Договору належать Виконавцю.
8.8. Замовник надає Виконавцю безвідкличну згоду на фіксацію процесу надання послуг на фото-, кіно-, теле-, відеоплівку/носії, а також на безоплатний публічний показ, відтворення, розповсюдження, інше використання та розміщення фото-, кіно-, теле-, відео зображень, здійснених під час надання Послуг.
8.9. Недійсність будь-якого положення Договору з підстав, передбачених законодавством України, не призводить до недійсності всього Договору.
8.10. Цей Договір складено при повному усвідомлені сторонами його умов та термінології на українській мові.